Potvrzení lékaře

2. mateřská škola, Most, příspěvková organizace.

Lidická 44, 434 01 Most

 

Pro dodržení podmínek, stanovených § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, je součástí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole vyjádření dětského lékaře.

 

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE K ZPŮSOBILOSTI PŘIJETÍ DÍTĚTE DO BĚŽNÉ TŘÍDY MŠ

 

Jméno a příjmení dítěte: ______________________________________

Datum narození: _____________ 

 

Zdravotní pojišťovna:……………….

 

1. Dítě se podrobilo základním stanoveným pravidelným očkováním (popř. splnilo podmínku nezbytného očkovacího statusu pro přijetí k předškolnímu vzdělávání.)

                                                                                  ANO  NE

 

 

Nebo je proti nákaze imunní                                      ANO NE

 

 

Nebo nemůže se očkování podrobit pro kontraindikaci                                                                                                                                         ANO NE

 

2. Jsou odchylky v psychomotorickém vývoji - jaké ?       ANO /NE

………………………………………………………………………………..

 

3. Trpí dítě chronickým onemocněním - jakým ?              ANO /NE

…………………………………………………………………………………..

 

4. Bere dítě pravidelně léky - jaké ?                               ANO/ NE

…………………………………………………………………………………..

 

5. Jde o integraci postiženého dítěte do MŠ - s jakým postižením ?        

                                                                                   ANO /NE

 

6. Doporučuji přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:                         

                                                                                   ANO /NE

 

 

 

 Případně za jakých podmínek:  ........................................

 

Jiná sdělení lékaře:

 

Datum:                            Razítko a podpis lékaře

 

Zákonný zástupce předal v MŠ dne:  

Podpis:   

© 2011 MŠ Most všechna práva vyhrazena