Oznámení pro rodiče - obnova provozu 12.4.2021

Oznámení pro rodiče k provozu MŠ

Vzhledem k vývoji epidemie COVID – 19 byla přijata následující opatření:

platnost od 12. 4. 2021

 

 

1.     Pouze pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ (povinná předškolní docházka) a děti rodičů vybraných profesí – IZS (nutno předem nahlásit a doložit škole potvrzení zaměstnavatele).

2.     Je žádoucí, aby se pobyt dítěte v MŠ omezil jen na dobu nezbytně nutnou; zvážení odpoledního pobytu dítěte.

3.     Rodič do pátku 9. 4. 2021 (do 10 hod.) nahlásí, zda dítě bude vyzvedávat pravidelně po obědě, nebo odpoledne (z důvodu povinnosti MŠ vytvořit skupiny o 15 dětech, které budou neměnné).

4.     Dítě s povinnou předškolní docházkou, které do MŠ nepřijde, je nutné řádně omluvit.

5.     Dítě bude po celou dobu vzdělávání v MŠ bez ochrany dýchacích cest.

6.     Dítě se musí podrobit 2x týdně testování antigenními testy.

7.     Testování bude provádět zákonný zástupce dítěte osobně - za asistence pověřeného pracovníka MŠ na k tomu určeném místě.

8.     Po odběru bude testovací sada označena, zaevidována, a zákonný zástupce i s dítětem opustí prostor pro testování a vyčká cca 15 minut na vyhodnocení testu.

9.     Bude-li výsledek testu negativní, bude zákonný zástupce vyzván k předání dítěte do MŠ.

10.  V případě pozitivního vyhodnocení bude MŠ postupovat dle platných nařízení.

11.  Doprovod dítěte minimalizujte na jednu osobu.

12.  Všechny osoby před MŠ mají povinnost zakrytí úst a nosu dle aktuálního předpisu a dodržovat minimálně 2 m rozestupy.

13.  Doprovázející osoba po předání/převzetí dítěte opustí urychleně areál MŠ.

14.  Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit.

15.  Dítě bude do MŠ vstupovat bez roušky (roušku si rodič ponechá).

16.  Ranní filtr bude zpřísněný – dítě s příznaky respiračního onemocnění či teplotou nebude do MŠ přijato. Pokud se příznaky u dítěte projeví během dne, bude izolováno od kolektivu na k těmto účelům určeném místě. Rodič je povinen obratem reagovat na výzvu MŠ k vyzvednutí dítěte.

17.  Zákonný zástupce si cestu do MŠ naplánuje s větší časovou rezervou – může dojít k prodlení z důvodu testování dětí.

18.  Vzhledem k tomu, že budou děti trávit co možná největší část dne venku, je nutné přizpůsobit oblečení a obuv aktuálním klimatickým podmínkám.

19.  Je nutné dát dítěti do MŠ náhradní spodní prádlo.                 

20.  Všechny věci je nutné ráno předat v tašce při předání dítěte.

21.  Osobní komunikace bude omezena pouze na stručnou telefonickou nebo email formu (vrátník videotelefon).

 

Děkujeme za pochopení situace.   

                                             

Vedení mateřské školy

 

 

Vybrané profese (Manuál MŠMT ze dne 6.4.2021)

                  § Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese: o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

                  o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

                  o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

                  o zaměstnanci bezpečnostních sborů,

                  o příslušníci ozbrojených sil,

                  o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

                  o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

                  o zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

                  o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

                  o zaměstnanci Finanční správy České republiky.

                   

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

 

 

 

© 2011 MŠ Most všechna práva vyhrazena