Oznámení pro rodiče k provozu v nouzovém režimu

Oznámení pro rodiče k provozu v nouzovém režimu

 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k opatřením vlády PES v nouzovém režimu jsme nuceni upravit formu předání/převzetí dětí. Vše s ohledem na to, že rodiče mají právo vstupu do šaten na dobu nezbytně nutnou. Současně je však nutné plnit i podmínky pohybu osob v budovách.

Vzhledem k tomu, že si vstup do šaten někteří rodiče přejí, je skutečně zapotřebí zavedený systém předávání změnit.

 

S ohledem na výše uvedené stanovuji postup předání/převzetí dětí MŠ takto:

 

1.    Převzetí dětí bude probíhat bezkontaktně v prostoru šaten MŠ v čase obvyklém.

 

2.    V šatně je možný pobyt pouze dvou dospělých osob s nutností udržovat dvoumetrové rozestupy.

 

3.    Zákonní zástupci jsou povinni nosit v prostorách MŠ roušku, dítě nikoliv.

 

4.    Všechny osoby pobývající ve venkovní části MŠ mají i zde povinnost zakrytí úst a nosu rouškou a dodržovat minimálně 2 m rozestupy. Použití desinfekce při vstupu do budovy MŠ je samozřejmostí.

 

5.    Doprovázející osoba po předání/převzetí dítěte opustí urychleně areál MŠ (urychlí se tím tato akce pro další rodiče).

 

6.    Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit.

 

7.    Ranní filtr bude zpřísněný – dítě s příznaky respiračního onemocnění či teplotou nebude do MŠ přijato. Pokud se příznaky u dítěte projeví během dne, bude izolováno od kolektivu na k těmto účelům určeném místě. Rodič je povinen obratem reagovat na výzvu MŠ k vyzvednutí dítěte.

 

8.    Doporučujeme naplánovat předání dítěte s větší časovou rezervou; může dojít k prodlení z důvodu kumulace většího počtu rodičů v konkrétním čase.

 

9.    Vzhledem k tomu, že budou děti trávit co možná největší část dne venku, je nutné přizpůsobit oblečení a obuv aktuálním klimatickým podmínkám.

 

10.          Pokud se zákonný zástupce rozhodne s ohledem na covid-19, že  

                  ponechá povinně předškolní dítě doma, řádně dítě omluví a vyžádá       

                  si vzdělávací materiál (možnost formy elektronické i přímého  

                  předání) u vedoucího pracovníka školky, kam dítě dochází.

                

Tato opatření jsou platná od úterý 24. 11. 2020.

 

 

 

 

 

Děkujeme za pochopení situace.                                            Vedení mateřské školy

 

© 2011 MŠ Most všechna práva vyhrazena