Důležité informace k zápisu do MŠ na školní rok 2022-2023

Zápis do MŠ na školní rok 2022/2023

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne kombinací elektronické (on-line) a prezenční formy (fyzickou návštěvou MŠ). 

On-line je možné vyplnit elektronickou žádost o přijetí dítěte do MŠ, zároveň si rezervujete den a čas, kdy k nám s dítětem do MŠ osobně s přijdete dítětem k zápisu. 

Pokud se nebudete moci dostavit do mateřské školy v uvedených dnech, pouze z vážných důvodů, domluvte si co nejdříve náhradní termín s vedoucí příslušné mateřské školy.

 

ZÁPIS PRO DĚTI Z UKRAJINY JE 6 a 7. 6. 2022

Datum: 6. 6. 2022   Čas: 13 hodin - 17 hodin

Datum: 7. 6. 2022   Čas: 13 hodin - 16 hodin

 

On-line zápisy – elektronická žádost:

25.4.2022 od 6,00 hodin do dne 16.5.2022 do 24 hodin.

On-line přihlášení najdete na každém odloučeném pracovišti v záložce: On-line zápis - přihláška.

 

 

Termín osobního – fyzického zápisu do MŠ, osobní účast zákonných zástupců s dítětem.

 

Datum: 3. 5. 2022   Čas: 13 hodin - 17 hodin

Datum: 4. 5. 2022   Čas: 13 hodin - 16 hodin

 

Volná kapacita míst pro děti je zhruba 160 míst.

 

Místa uskutečnění zápisu:

2. mateřská škola, Most, příspěvková organizace

Lidická 44, 43401 Most

 

1.    Most, Lidická 44, 434 01  Most 

 

Odloučená pracoviště:

2.     Most, Albrechtická 503

3.     Most, Antonína Dvořáka 2429

4.     Most, Zdeňka Fibicha 2822

5.     Most, Vítězslava Nezvala 2648

6.     Most, Marie Pujmanové 2535

 

K zápisu se můžete dostavit i bez vytištěného formuláře Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání i bez vyplnění žádosti v aplikaci Zápisy Online. Veškeré potřebné dokumenty od nás obdržíte a elektronický zápis provedeme za Vás.

 

Po tomto datu bude možné dále podávat elektronickou přihlášku k zápisu Vašeho dítěte, a to až do 16. května 2022.

 

Kritéria pro přijímání dětí:

tiskopis ke stažení zde

 

1. kritérium  - děti, které do 31. 8. 2022 dovrší věku 5 let

2. kritérium - děti, které do 31. 8. 2022 dovrší věku 4 let

3. kritérium - děti, které do 31. 8. 2022 dovrší věku 3 let

 

Pokud přesáhne počet přihlášených dětí stanovenou kapacitu MŠ, rozhoduje při přijímání dětí ředitelka školy dle individuální situace a potřeb dítěte:

Ø    přednost mají děti s trvalým pobytem, které do 31. 8. 2022 dovrší věku 5 let a mají školskou spádovou oblast výše uvedené mateřské školy, (obvod č.2).

 

Ø    děti s trvalým pobytem, které do 31. 8. 2022 dovrší věku 4 let a mají školskou spádovou oblast výše uvedené mateřské školy, (obvod č.2).

 

Ø    děti s trvalým pobytem, které do 31. 8. 2022 dovrší věku 3 let a mají školskou spádovou oblast výše uvedené mateřské školy, (obvod č.2). Dítě musí být způsobilé ke vzdělávání v MŠ, dle RVP PV.

 

Kritéria v případě přijímání cizinců:

1.) kritérium  - děti, které do 31. 8. 2022 dovrší věku 5 let

2.) kritérium - děti, které do 31. 8. 2022 dovrší věku 4 let

3.) kritérium - děti, které do 31. 8. 2022 dovrší věku 3 let

 

Pokud přesáhne počet přihlášených dětí stanovenou kapacitu MŠ, rozhoduje při přijímání dětí ředitelka školy dle individuální situace a potřeb dítěte:

Ø    přednost mají děti s místem pobytu, které do 31. 8. 2022 dovrší věku 5 let a mají školskou spádovou oblast výše uvedené mateřské školy, (obvod č.2).

Ø    děti s místem pobytu, které do 31. 8. 2022 dovrší věku 4 let a mají školskou spádovou oblast výše uvedené mateřské školy, (obvod č.2).

Ø    děti s místem pobytu, které do 31. 8. 2022 dovrší věku 3 let a mají školskou spádovou oblast výše uvedené mateřské školy, (obvod č.2). Dítě musí být způsobilé ke vzdělávání v MŠ, dle RVP PV.

 

*Upřednostnění se týká dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR, ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona. Dále děti, které mají trvalý pobyt v jiné obci, která nezřizuje mateřskou školu a děti umístěné v dětském domově.

 

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna roku 2022, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.

 

 

CO S SEBOU K ZÁPISU?

 

·      Občanský průkaz zákonného zástupce

·      Rodný list dítěte

·      Vytištěná elektronická žádost (Po registraci Vám dorazí žádost do emailu.

Žádost je nutné vytisknout a ve Vámi zvolený den a čas donesete do vybraného odloučeného pracoviště 2.mateřské školy). V případě fyzického zápisu s Vámi sepíšeme v MŠ.

·      Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte, kterým doložíte řádné očkování Vašeho dítěte, tiskopis ke stažení zde

Povinnost doložit očkování dítěte se netýká dětí, které od 1.9.2022 plní povinné předškolní vzdělávání.

·      Doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu, pokud nejste občan ČR

·      Doklad o Svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.).

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem

 

Rady k zápisu: 

Zaregistrujte se již 25. května, obratem obdržíte e-mailem podrobné informace k zápisu a budete mít dost času na zajištění všech potřebných formalit a jejich včasné odevzdání. 

Prosíme o vyplnění všech údajů přesně podle občanského průkazu (přesný název ulice, číslo popisné a orientační) a rodného listu dítěte (nepište zdrobněliny jména). Vytiskněte si formulář, který Vám potvrdí dětský lékař.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi ve dnech 3. a 4. 5.

 

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

 

 

Předškolní vzdělávání je povinné od 1. 9. 2017 pro děti, které dosáhnou pátého roku věku do 31. 8. 2022.

• na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů

• na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů

• na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů

• na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (viz zákon č.325/1999Sb., o azylu a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů)

 

Pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019 s ukrajinským občanstvím 

přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem je stanoven termín zápisu do mateřské školy pro školní rok 2022/23 v době od

6. června 2022 do 7. června 2022. 

 

Для дітей, що народилися з 1.9.2016 р. по 31.8.2019 р. з українським громадянством,

які прибувають до ЧР у зв'язку зі збройним конфліктом, крайній термін зарахування до дитячого садка на 2022/23 навчальний рік встановлено в період з

6 червня 2022 р. по 7. червня 2022 р.

 

Přihláška ke stažení bude vložena.

 

Formulář k ZÁPISU pro Individuální vzdělávání KE STAŽENÍ ZDE

 

Individuální vzdělávání dítěte – legislativa V ustanovení § 34a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vymezeno povinné předškolní vzdělávání. Dále znění § 34b školského zákona připouští individuální vzdělávání jako jeden ze způsobů plnění povinného předškolního vzdělávání. Zákonný zástupce má povinnost dítě zapsat k předškolnímu vzdělávání. Způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání nelze vzájemně kombinovat. Dítě může být k individuálnímu vzdělávání zapsáno v kterékoliv mateřské škole, která je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení. Rovněž v případě udělení odkladu povinné školní docházky mohou zákonní zástupci pro své dítě zvolit kterýkoli ze způsobů plnění povinného předškolního vzdělávání uvedených v § 34a školského zákona.

Oznámení individuálního vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte písemně oznámí mateřské škole, že chce své dítě vzdělávat individuálně a tím přebírá plnou odpovědnost za jeho vzdělávání. Pokud má individuální vzdělávání probíhat po převážnou část školního roku, oznamuje zákonný zástupce toto rozhodnutí škole tři měsíce před začátkem školního roku, tedy v období do konce měsíce května. Pro individuální vzdělávání na kratší období se může zákonný zástupce rozhodnout kdykoliv v průběhu školního roku. Individuální vzdělávání v tomto případě začíná dnem, který následuje po dni, kdy bylo oznámení o volbě individuálního vzdělávání doručeno mateřské škole. Oznámení lze učinit opakovaně, a to v případě, že oznámení bylo učiněno na kratší dobu a zákonný zástupce se rozhodne pro pokračování v individuálním vzdělávání. Odpovědnost za kvalitu vzdělávání dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání formou individuálního vzdělávání, má výhradně zákonný zástupce.

 

Těšíme se na Vás.

Ředitelka 2. mateřské školy

Monika Vydrová Krovová a kolektiv pedagogů.

 

 

© 2011 MŠ Most všechna práva vyhrazena